Status april 2019

Vi har egentligen inget nytt att rapportera just nu, mer än att vi kommer skicka ut en kallelse till årsmötet framöver. Troligen blir årsmötet i maj-juni.

Entreprenören håller på att finprojektera och vi väntar på att Lantmäteriet ska förbereda och skicka ut kallelse för markägare i Risingeområdet.

Det är beräknat att grävning kommer igång i Risinge i maj-juni. Det kommer bli en tuff tidsplan för entreprenören att gräva klart området i år, så det kommer nog grävas på flera ställen parallellt och med flertalet maskiner.

Status Februari 2019

Avtal är nu tecknat med Eltel för byggnation av nätet, NCC kommer sköta grävningen. Slutdatum är satt till 31/12 2019, men det förutsätter att vädret tillåter, att tillståndsprocesser från myndigheter går enligt tidsplan och att alla markägare ger sitt godkännande till den tänkta sträckningen.

Vi kommer skicka ut en faktura för insatsen under våren. Det är 10000kr kvar för varje medlem att betala in. Det kommer skickas ut två fakturor på vardera 5000kr.

Det kommer kallas till möten med berörda markägare i lantmäteriförrättningen. Det är så många markägare att det blir fem olika möten. Se karta för de olika områdena. Det innebär att grävning kommer göras i samma ordning. Möte för markägare i Risingeområdet är först ut, sedan Kårestad, Södra Åreda, Vikensved och sist Tveta.

Vi kommer meddela när vi har mer information om mer exakta tider.

Status januari 2019

Vi fick i förra veckan okej från Länsstyrelsen på vårt upplägg med samförläggning. Vi väntar på ett nytt avtalsförslag från entreprenören Eltel som vann upphandlingen. De sista tillstånden, lantmäteriet och trafikverket är inskickade och vi har gjort vissa kompletteringar.

I övrigt är tidsplanen oförändrad. Se förra inlägget.

Status november 2018

Styrelsen har sedan i somras haft en dialog med länsstyrelsen om hur vi kan få ihop ekonomin i projektet med hjälp av samförläggning. Frågan är egentligen hur intäkterna bokföringsmässigt ska redovisas så att vi följer Jordbruksverkets regler och inte riskerar att bli av med bidraget på något sätt. Vi har lagt fram ett sista förslag som verkade genomförbart men väntar fortfarande på definitivt svar, då detta ska dubbelkollas centralt hos Jordbruksverket. Vi kan tyvärr inte riktigt köra igång projektet innan vi fått svar på hur vi ska hantera detta. De sista tillstånden, lantmäteriet och trafikverket är inskickade och handläggningstiden är fyra månader. Just nu håller styrelsen på att komplettera dessa ansökningar, då vi fått lite frågor. Avtal med entreprenören håller på att förberedas så att när vi får svar från länsstyrelsen så kan vi teckna avtal.

Vi sökte för någon månad sedan om att få mer pengar till projektet, då vi blivit avsevärt fler medlemmar. Vi blev tyvärr inte beviljade mer pengar, men vi ser ändå att det ska gå ihop sig med intäkter från samförläggningarna.

Grov tidsplan är just nu följande:
Entreprenör finprojekterar under december-januari.
Tillstånd klara i mars/april
Grävning påbörjas efter det. Möjligen kan man påbörja något område lite tidigare med muntligt markavtal.

Om allt går bra och det inte blir fördröjningar i tillståndsprocesser eller liknande så tror vi just nu att det ska vara färdigbyggt till julafton 2019.

Status september 2018

Styrelsen vill härmed ge ny information och förklara omständigheterna kring nuläget i projektet. Detta är viktig information både för er som inte var med på årsmötet och er som deltog.

Tidplanen har reviderats ett flertal gånger under vår resa. Styrelsen består till stora delar av heltidsarbetande föräldrar med allt vad det innebär och projektarbetet kräver mycket ideellt arbete. Men det är inte den huvudsakliga anledningen till att projektets sluttid har skjutits framåt…

Föreningens arbete startade 2013 och styrelsens medlemmar försökte då lära sig så mycket som möjligt kring hur man skapar en fiberförening och bygger ett fibernät. Tidigt förstod vi att ett bidrag eller stöd behövdes för att ens fundera på att bygga ett fibernät. Vi sökte därför pengar ur Landsbygdsprogrammet. I juni 2016 blev VEFF en av de få föreningar som tilldelades pengar, vilket vi alla var glada och lite stolta över. Efter beslutet satte styrelsen igång med att detaljprojektera och komma överens med markägare för att få fram sträckan på en karta. Det innebar mycket arbete och pusslande med markägare. Att tänka på gällande detta är att så fort någon markägare begärde en annan sträcka fick vi arbeta om projekteringen och kontakta andra markägare för att få godkännande för ändringarna. Detta arbete tog ca ett år med olika byamöten och möten med markägare. Nästa steg var att flertalet myndigheter skulle ta del av och besluta kring vår fibersträckning. Detta arbete var långt mycket mer krävande än vad vi kunde drömma om, med ett antal olika ansökningar för att se till att följa alla lagar och krav ett sådant här projekt kräver. Det tog över ett år, vilket var längre tid än vi hade beräknat.

I våras upphandlade vi entreprenaden och såg då att kostnaderna hade ökat. Detta beror främst på att antalet medlemmar har ökat med ca 50% sedan bidraget söktes. På årsmötet i våras fick ni medlemmar denna information och vi hade då tagit fram ett antal förslag på hur vi ska gå vidare med projektet. Styrelsen har nyligen blivit uppmärksammade på att det finns möjlighet att söka mer pengar från Landsbygdsprogrammet och anledningen vi kommer att ange är att antalet medlemmar ökat markant. Ansökan är inskickad och vi tror att beslutet från Länsstyrelsen kommer att komma inom några veckor. Styrelsen kan dock inte ge några garantier för att vi får nya pengar, vi diskuterar därför även andra lösningar. P g a ansökan om mer pengar fördröjs grävstart tyvärr, men för att trygga projektets budget ansåg vi att denna möjlighet att få mer pengar var en lösning vi ville ta chansen att få.

Ni är många som undrar när grävning startar. Det kommer först att göras en lantmäteriförrättning och till den kommer berörda markägare att kallas. De som ingår i gruppen berörda markägare är de som har mark där stamledningen kommer att korsas, detta gäller oftast inte ni som endast äger trädgårdstomt. Efter lantmäteriförrättningen kommer vi att ge klartecken till entreprenören att starta och det kommer då ske så snart markförhållande såsom väder och tjäle tillåter. Vår förhoppning är att projektet blir klart under år 2019 och att vi slipper flytta fram datumet för färdigställandet ännu en gång.

Vi skickar inte ut någon mer faktura innan vi har en definitiv tidplan. Protokoll från årsmötet kommer att läggas på hemsidan (under Dokument) inom de närmaste veckorna.

Vi förstår att ni har många frågor kring vad som egentligen händer i projektet och om det någon gång kommer bli fiber i våra byar. Vi i styrelsen tycker stundom också att det är ett tungt och långsamt projekt, men tyvärr kan vi inte påverka hur lång tid olika tillstånd och processer tar. Det ni kan vara HELT SÄKRA PÅ är att vi jobbar för att detta projekt ska bli BRA, dock tyvärr med en del förseningar.

Mvh

Styrelsen i VEFF

Status april 2018

Årsmötet är bokat till den 10 juni kl 16 i Risingegården. Välkomna dit.

Vi har fått in fyra anbud på entreprenaden och förhandlar nu med den entreprenör som hade lägst anbud. Vi har skickat in ansökan för en lantmäteriförättning och efter det har vi tillstånd för att börja gräva. Tillstånd för att gräva längs med trafikverkets vägar kommer sökas av entreprenören. Grävning kommer påbörjas någon gång i höst.

Status mars 2018

Telia har idag gjort ett reklamutskick, gissningsvis till fler hushåll än i vårt område. De vill kolla av marknaden och se var det är lönt att bygga fiber. Eftersom ca 95% av hushållen i våra byar redan tecknat avtal med Veff fiber så kommer det inte vara lönt för dom att bygga något här. Telias avtal är heller inte bindande innan man har fått det påskrivet tillbaka. Tittar man på priserna så ser det fördelaktigt ut med installationskostnad, men det tas sedan ut på månadskostnaden. Deras tidsplan ser minst sagt optimistisk ut. Med tanke på alla tillstånd som ska sökas vid ett sådant här arbete, är det enligt vår kännedom och kunskap inte möjligt att få till ett fibernätverk så snabbt. Processen hos myndigheter kan inte påverkas och det är bl a det som har gjort att fiberföreningens arbete har dragit ut på tiden. 

Lite mer information som saknades i förra uppdateringen på hemsidan:

Vår tidsplan är att vi ska vara klara under sommaren 2019. Mycket beror nu på hur anbuden ser ut och när de har tid att sätta igång. Vi vet mycket mer om detta i slutet på mars.

Vi planerar att ha årsmötet i maj. Vi återkommer om exakt tid i slutet på mars.

Vi kommer inte att skicka ut någon ny faktura förrän i september. Vi har pengar på kontot och det är ingen mening att medlemmarna ligger ute med mer pengar som i nuläget inte behövs för några utlägg för föreningen.

Status februari 2018

Vad arbetar projektgruppen med just nu och vad har gjorts under hösten?

Vi ligger lite efter i tidsplan, några i styrelsen har drabbats av sjukdom och en person har lämnat styrelsen av personliga skäl. Som vi sa sist på årsmötet drivs detta projekt av ideella krafter på ledig tid och flera i styrelsen är småbarnsföräldrar. För tillfället är arbetsmängden under kontroll och vi känner att vi klarar av arbetet men i ”rimlig” takt. Är det någon som vill bidra i styrelsen och har TID att lägga på projektet så vore det bra. Tex kan man hjälpa till med ansökningar mot myndigheter. Vi kommer behöva en ny sekreterare i styrelsen, antingen söker vi internt i styrelsen eller kommer vi söka externt till årsmötet.

Vi har haft många tillstånd att söka och Länsstyrelsen handlägger flera av dom. Vi väntar nu bara på att få godkänt på den sista som gäller vattenverksamhet.

Upphandlingen ligger nu ute och vi hoppas få in offerter som gör att budgeten håller. Vi vet mer om detta om ca en månad.

Någon har undrat om våra infoskyltar som varit placerade på infarterna mot de olika byarna. Vi tog ner dom pga att Trafikverket inte gillade placeringen.

Nästa steg kommer vara att göra en lantmäteriförrättning och sedan ska tillstånd sökas hos Trafikverket. Tyvärr måste vi vänta på Länsstyrelsens tillstånd och även alla markägare. Hade vi gjort tillståndssökningarna parallellt hade vi troligen fått göra om vissa ansökningar då grävsträckor ändrats under tiden. Så vårt tillvägagångssätt är troligen ändå det sätt som blir snabbast. Sen avgör när grävfirmor har tid att påbörja detta projekt, som är relativt stort.

Sträckningarna är enligt följande karta, där nu även planerade brunnar/skåp är utritade. Vi hoppas att det är definitiv sträckning.

http://fiberkartan.se/2179

Status september 2017

Vad arbetar projektgruppen med just nu och var har gjorts under sommaren?

Just nu pågår ett febrilt arbete med att få alla tillstånd på plats, ett arbete som är omfattande och tidskrävande då vi har många krav på oss att leva upp till. De tillstånd vi har fått eller håller på att få på plats är Naturreservatsdispens, Trafikverket (för att gräva vid allmänna vägar), Vattendom (Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet), Strandskyddet samt samråd enligt Miljöbalken. Först när allt detta är på plats får entreprenören börja gräva.

Under sommaren har projektdeltagare bl a arbetat med samråd enligt 12 kap 6§ Miljöbalken tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetet har gått ut på att beskriva hur dragningen av fiber skulle kunna ändra naturmiljön, vilket betyder jordlager, vatten, sjöbottnar, berggrund, landskapsbilden mm. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka markförhållanden, kulturmiljöintressen (fornlämningar) etc. Vi har fått beslut från Länsstyrelsen att de godkänner dragningen, men med angivna förbehåll som i vissa fall kommer vara svårare att leva upp till. Förlängningen på detta innebär att vi nu behöver göra en Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet och få ett beslut på att vi i vårt område får korsa de bäckar, åar och andra vattendrag som krävs. I och med att vi kommer att följa vägar som ligger mindre än 100 meter från stranden arbetar vi även med att få dispens från strandskyddsbestämmelserna vid Åredasjön, Skirsjön, Vikasjön, Kårestadån samt vid Lilla och Stora Hacksjön.

Klicka för att stänga bilden

Arbete med upphandling

I vår region i Sverige grävs och anläggs det just nu mycket, vilket innebär att anläggningsentreprenörer är en bristvara. Vi har blivit varse om att flera fiberföreningar har fått mycket dålig eller ingen respons på förfrågningar som lagts ut i upphandlingssystemen. Vi har därför medvetet skjutit ett par månader på upphandlingen. Vi tror att om vi väntar till oktober/november har entreprenörerna mer tid att svara på vår förfrågan och därmed har de större chans att kunna åta oss vårt projekt. Projektet kommer, som vi informerat om tidigare, vara en totalentreprenad och vår förhoppning är att grävning ska kunna påbörjas våren 2018.

Övrigt arbete

Diskussioner kring samförläggning pågår och är tyvärr inte klar med övriga ledningsägare (ex Wexnet och E.On). Dessa diskussioner påverkar både slutpris för er medlemmar och lantmäteriförrättning, vilket har gjort att vi håller lite på inskickandet till Lantmäteriet.

Som vi tidigare informerat om, nästa betalning kommer att ske i mars 2018

Vad kan jag som medlem göra?

  • Sprid den information som finns på hemsidan. Fråga grannen om han/hon läst vad som står här, detta är en viktig kanal för att få information
  • Till er som ännu inte skickat in avtal: Snälla, se till att få in papperna, det är viktigt att vi har korrekt ifyllda papper. Ni hittar avtal här på hemsidan under Dokument – 2 st ifyllda och påskrivna exemplar skickas till Åsa Lindström
  • Till er som sålt er fastighet eller är på gång: Ett överlåtelseavtal ska lämnas in och det finner ni här på hemsidan under Dokument, skickas till Åsa Lindström