Status september 2017

Vad arbetar projektgruppen med just nu och var har gjorts under sommaren?

Just nu pågår ett febrilt arbete med att få alla tillstånd på plats, ett arbete som är omfattande och tidskrävande då vi har många krav på oss att leva upp till. De tillstånd vi har fått eller håller på att få på plats är Naturreservatsdispens, Trafikverket (för att gräva vid allmänna vägar), Vattendom (Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet), Strandskyddet samt samråd enligt Miljöbalken. Först när allt detta är på plats får entreprenören börja gräva.

Under sommaren har projektdeltagare bl a arbetat med samråd enligt 12 kap 6§ Miljöbalken tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetet har gått ut på att beskriva hur dragningen av fiber skulle kunna ändra naturmiljön, vilket betyder jordlager, vatten, sjöbottnar, berggrund, landskapsbilden mm. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka markförhållanden, kulturmiljöintressen (fornlämningar) etc. Vi har fått beslut från Länsstyrelsen att de godkänner dragningen, men med angivna förbehåll som i vissa fall kommer vara svårare att leva upp till. Förlängningen på detta innebär att vi nu behöver göra en Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet och få ett beslut på att vi i vårt område får korsa de bäckar, åar och andra vattendrag som krävs. I och med att vi kommer att följa vägar som ligger mindre än 100 meter från stranden arbetar vi även med att få dispens från strandskyddsbestämmelserna vid Åredasjön, Skirsjön, Vikasjön, Kårestadån samt vid Lilla och Stora Hacksjön.

Klicka för att stänga bilden

Arbete med upphandling

I vår region i Sverige grävs och anläggs det just nu mycket, vilket innebär att anläggningsentreprenörer är en bristvara. Vi har blivit varse om att flera fiberföreningar har fått mycket dålig eller ingen respons på förfrågningar som lagts ut i upphandlingssystemen. Vi har därför medvetet skjutit ett par månader på upphandlingen. Vi tror att om vi väntar till oktober/november har entreprenörerna mer tid att svara på vår förfrågan och därmed har de större chans att kunna åta oss vårt projekt. Projektet kommer, som vi informerat om tidigare, vara en totalentreprenad och vår förhoppning är att grävning ska kunna påbörjas våren 2018.

Övrigt arbete

Diskussioner kring samförläggning pågår och är tyvärr inte klar med övriga ledningsägare (ex Wexnet och E.On). Dessa diskussioner påverkar både slutpris för er medlemmar och lantmäteriförrättning, vilket har gjort att vi håller lite på inskickandet till Lantmäteriet.

Som vi tidigare informerat om, nästa betalning kommer att ske i mars 2018

Vad kan jag som medlem göra?

 • Sprid den information som finns på hemsidan. Fråga grannen om han/hon läst vad som står här, detta är en viktig kanal för att få information
 • Till er som ännu inte skickat in avtal: Snälla, se till att få in papperna, det är viktigt att vi har korrekt ifyllda papper. Ni hittar avtal här på hemsidan under Dokument – 2 st ifyllda och påskrivna exemplar skickas till Åsa Lindström
 • Till er som sålt er fastighet eller är på gång: Ett överlåtelseavtal ska lämnas in och det finner ni här på hemsidan under Dokument, skickas till Åsa Lindström

Information från årsmötet 2017

Kortfattad information från mötet i Risingegården 22/5-17:

se även presentation nedan

 • I dagsläget är vi 222 medlemmar med 230 anslutningar
 • Föreningen ska gräva ca 6,6 mil
 • Projektet kommer att kosta mellan 10 och 12 miljoner och bidragsdelen uppgår till ca 5,4 miljoner
 • Tyvärr har tidplanen skjutits framåt. Detta beror främst på:
  • Det kommer in många synpunkter från både medlemmar och markägare som vi behöver förhålla oss till. Synpunkterna kommer in sent och vi får ändra i projekteringen utefter krav och synpunkter.
  • Beslut från myndigheter tar tid och utan dessa kommer vi inte vidare i projektet
  • Vi har valt att projektera själva för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.
  • Styrelsen består i stort sett bara av heltidsarbetande personer som gör allt arbete på sin fritid.
 • Då tidplanen har ändrats har beslut tagits om att de 2 sista betalningarna skjuts framåt 6 månader. Betalningar ska alltså ske:
  • 30 juni 2017 (faktura utskickad)
  • 31 mars 2018
  • 30 juni 2018
  • Det är viktigt att föreningen får in pengar, då betalningar från entreprenörer kommer troligtvis att börja ske första kvartalet 2018. Ju mer eget kapital vi kan använda, desto mindre lånekostnader.

Protokoll från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan, så snart det är justerat och påskrivet.

Här hittar du presentationen från årsmötet.

presentation årsmöte VEFF 2017

Projekteringskarta

Projekteringskarta

För att denna infrastruktursatsning ska bli möjlig behöver en fiberdragning dras över flera markägares marker. Dessa markägare kan vara medlemmar i föreningen eller icke-medlemmar. Vi ämnar lämna in material för en lantmäteriförrättning men behöver innan dess ett godkännande från markägare.

För att minimera och undvika kostnader och intrång har vi under projekteringen försökt att:

 • Undvika förläggning längs allmänna vägar. (Kostnader från Trafikverket)
 • Undvika förläggning över tomtmark. (Minimera intrång nu och i framtiden)
 • Undvika passage av belagda vägar. (Innebär tryckning under vägen)
 • Undvika fornlämningar, rösen, stenmurar mm.
 • Undvika passage av stenmurar.  (Innebär tryckning under och risk för ras)
 • Minimera passage av grusvägar. (Innebär genomgrävning och återfyllning lager för lager, packning och grusning)
 • Använda redan befintlig kanalisation (kabelrör/slangar) under vägar.
 • Minimera antalet skåp. (Skåp ger ökade kostnader. Fiber till flera fastigheter kan utgå från samma skåp och samförläggas på vissa sträckor)
 • Minimera samförläggning med befintliga kablar. (Gräva på samma ställe där det redan finns befintliga kablar ger ökade kostnader.)

Nedan är en länk till projekteringskartan:

http://fiberkartan.se/2179

klicka sedan i ”fibernätverk” på vänstersidan för att se planerade grävsträckor.

Vi vill poängtera att detta är en karta under arbete och vi är högst villiga att diskutera med markägare om det är något vi bör justera. Vi har under vintern haft byamöten kring planer och projektering och haft kontakt med ett antal markägare. Ni som inte haft möjlighet att diskutera med oss är mycket välkomna att göra detta. Om vi är överens innan lantmäteriförrättning lyckas föreningen hålla nere kostnaden så mycket som möjligt för medlemmarna och vi hoppas att detta ska vara en så enkel lösning som möjligt för alla inblandades del.

 

Vi vill be er om:

 • Skicka ett mail till styrelsen@veff.se senast den 3 maj att ni godkänner dragningen
 • Kontakta oss på styrelsen@veff.se om du har några frågor eller om du ser några hinder i dragningen, så snart som möjligt, dock senast 3 maj.

Information från styrelsen

Styrelsen vill informera om följande gällande projektet med fiber till våra byar.

Sista dag för att anmäla sig för ordinarie pris är 31/3. Till dess ska 2 st påskrivna fastighetsanslutningsavtal från respektive medlem skickas in, det saknas fortfarande ca 30st. Tänk på att fylla i första sidan och skriva under på sista sidan.

All information om vad som händer läggs på hemsidan. Gå in och titta efter nyheter med jämna mellanrum. Vår förening är stor (över 210 medlemmar) och detta är ett effektivt och enkelt sätt för oss i styrelsen att nå ut till er med information. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att skicka e-post till oss, eller kontakta byrepresentant. Information på hemsidan kompletteras vid behov med utskick via e-post.

Projekteringen är i slutfasen och vi planerar att lägga ut grävkarta på hemsidan om två veckor. Denna grävkarta är preliminär och vi samverkar med markägare för att få till en bra kanalisation för både markägare och förening. Markavtal kommer att tecknas med berörda markägare (på marker där kanalisation går igenom). Detta kan vara både medlemmar och icke-medlemmar.

Parallellt med projektering och arbetet med markavtal arbetar vi med upphandlingsfasen. En grupp har utsetts för att arbeta med detta och offentlig upphandling krävs enligt föreskrifterna.

Vårt mål är att ha alla tre delarna på plats till hösten och att grävning kan komma igång till senhösten. Detta kräver att vi får igenom projektering för kanalisation och att vi hittar entreprenör som kan ta sig an vårt projekt. Vi arbetar hårt för att detta ska gå i lås!

Mail i skräpkorgen?

Vi har märkt att mail från styrelsen@veff.se vid vissa tillfällen har hamnat i skräpkorgen hos medlemmarna. Dessa mail kan innehålla viktig information samt faktura. Ber er därför att kontrollera er skräpkorg, faktura har nyligen skickats ut.

 

Sista anmälningsdag och grävsträckningar

Styrelsen har beslutat att sista datum att koppla in fiber för ordinarie pris är 31 mars 2017. Efter detta datum är det fortfarande möjligt att gå med, men vi kan inte garantera maxpriset 25 000 kr. Detta  beroende på när en ny medlem tillkommer och var fastigheten finns.

Vi har nu haft alla byamöten och några kommentarer på grävsträckningar har inkommit. Vi arbetar med vissa ändringar och beräknar vara klara om ca två veckor (mitten av mars). En karta kommer att läggas ut på hemsidan över hela området.  Ett utskick med mer information via e-post görs i samband med det.

Därefter ska föreningen skriva markupplåtelseavtal med berörda markägare, d v s vars mark vi går igenom.

 

Ny faktura – mars 2017

Nästa faktura på del av insatsavgift kommer snart att skickas ut. Förfallodatum kommer att sättas till den 31 mars, 2017.

Insatsavgiften delas upp om ca 5000 kr per delbetalning. En första delbetalning gjordes innan jul 2016 och kommande delbetalningar kommer att skickas ut med  ett mellanrum om var tredje månad. Betalningsdatum kommer således bli mars 2017, juni 2017, september 2017 och december 2017.

Byamöten

Här kommer datum för kommande byamöten. På byamöten kommer vi gå igenom ett förslag på var vi tänkt gräva i byarna. Vi vill få in information och synpunkter från markägare om var tex jordvärme, infiltrationer, vattenledningar och eventuella väg-genomföringar kan finnas. Vi går även igenom hur en fastighetsinstallation ser ut.

10/1 kl 19.00 Tveta

17/1 kl 19.00 Kårestad

25/1 kl 19.00 Vikensved och norra Risinge (Nyadal, Gummatorp)

8/2 kl 19.00 Risinge

Alla möten är i Risingegården.

Hemsidan uppdaterad

Hemsidan är nu uppdaterad med information kring projektet och kontaktuppgifter till oss som arbetar med det. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor. I första hand till styrelsen@veff.se, eller till någon av din byrepresentant.

Byanät för Risinge, Kårestad, S Åreda, Tveta och Vikensved.