Status september 2018

Styrelsen vill härmed ge ny information och förklara omständigheterna kring nuläget i projektet. Detta är viktig information både för er som inte var med på årsmötet och er som deltog.

Tidplanen har reviderats ett flertal gånger under vår resa. Styrelsen består till stora delar av heltidsarbetande föräldrar med allt vad det innebär och projektarbetet kräver mycket ideellt arbete. Men det är inte den huvudsakliga anledningen till att projektets sluttid har skjutits framåt…

Föreningens arbete startade 2013 och styrelsens medlemmar försökte då lära sig så mycket som möjligt kring hur man skapar en fiberförening och bygger ett fibernät. Tidigt förstod vi att ett bidrag eller stöd behövdes för att ens fundera på att bygga ett fibernät. Vi sökte därför pengar ur Landsbygdsprogrammet. I juni 2016 blev VEFF en av de få föreningar som tilldelades pengar, vilket vi alla var glada och lite stolta över. Efter beslutet satte styrelsen igång med att detaljprojektera och komma överens med markägare för att få fram sträckan på en karta. Det innebar mycket arbete och pusslande med markägare. Att tänka på gällande detta är att så fort någon markägare begärde en annan sträcka fick vi arbeta om projekteringen och kontakta andra markägare för att få godkännande för ändringarna. Detta arbete tog ca ett år med olika byamöten och möten med markägare. Nästa steg var att flertalet myndigheter skulle ta del av och besluta kring vår fibersträckning. Detta arbete var långt mycket mer krävande än vad vi kunde drömma om, med ett antal olika ansökningar för att se till att följa alla lagar och krav ett sådant här projekt kräver. Det tog över ett år, vilket var längre tid än vi hade beräknat.

I våras upphandlade vi entreprenaden och såg då att kostnaderna hade ökat. Detta beror främst på att antalet medlemmar har ökat med ca 50% sedan bidraget söktes. På årsmötet i våras fick ni medlemmar denna information och vi hade då tagit fram ett antal förslag på hur vi ska gå vidare med projektet. Styrelsen har nyligen blivit uppmärksammade på att det finns möjlighet att söka mer pengar från Landsbygdsprogrammet och anledningen vi kommer att ange är att antalet medlemmar ökat markant. Ansökan är inskickad och vi tror att beslutet från Länsstyrelsen kommer att komma inom några veckor. Styrelsen kan dock inte ge några garantier för att vi får nya pengar, vi diskuterar därför även andra lösningar. P g a ansökan om mer pengar fördröjs grävstart tyvärr, men för att trygga projektets budget ansåg vi att denna möjlighet att få mer pengar var en lösning vi ville ta chansen att få.

Ni är många som undrar när grävning startar. Det kommer först att göras en lantmäteriförrättning och till den kommer berörda markägare att kallas. De som ingår i gruppen berörda markägare är de som har mark där stamledningen kommer att korsas, detta gäller oftast inte ni som endast äger trädgårdstomt. Efter lantmäteriförrättningen kommer vi att ge klartecken till entreprenören att starta och det kommer då ske så snart markförhållande såsom väder och tjäle tillåter. Vår förhoppning är att projektet blir klart under år 2019 och att vi slipper flytta fram datumet för färdigställandet ännu en gång.

Vi skickar inte ut någon mer faktura innan vi har en definitiv tidplan. Protokoll från årsmötet kommer att läggas på hemsidan (under Dokument) inom de närmaste veckorna.

Vi förstår att ni har många frågor kring vad som egentligen händer i projektet och om det någon gång kommer bli fiber i våra byar. Vi i styrelsen tycker stundom också att det är ett tungt och långsamt projekt, men tyvärr kan vi inte påverka hur lång tid olika tillstånd och processer tar. Det ni kan vara HELT SÄKRA PÅ är att vi jobbar för att detta projekt ska bli BRA, dock tyvärr med en del förseningar.

Mvh

Styrelsen i VEFF