Status september 2017

Vad arbetar projektgruppen med just nu och var har gjorts under sommaren?

Just nu pågår ett febrilt arbete med att få alla tillstånd på plats, ett arbete som är omfattande och tidskrävande då vi har många krav på oss att leva upp till. De tillstånd vi har fått eller håller på att få på plats är Naturreservatsdispens, Trafikverket (för att gräva vid allmänna vägar), Vattendom (Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet), Strandskyddet samt samråd enligt Miljöbalken. Först när allt detta är på plats får entreprenören börja gräva.

Under sommaren har projektdeltagare bl a arbetat med samråd enligt 12 kap 6§ Miljöbalken tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetet har gått ut på att beskriva hur dragningen av fiber skulle kunna ändra naturmiljön, vilket betyder jordlager, vatten, sjöbottnar, berggrund, landskapsbilden mm. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka markförhållanden, kulturmiljöintressen (fornlämningar) etc. Vi har fått beslut från Länsstyrelsen att de godkänner dragningen, men med angivna förbehåll som i vissa fall kommer vara svårare att leva upp till. Förlängningen på detta innebär att vi nu behöver göra en Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet och få ett beslut på att vi i vårt område får korsa de bäckar, åar och andra vattendrag som krävs. I och med att vi kommer att följa vägar som ligger mindre än 100 meter från stranden arbetar vi även med att få dispens från strandskyddsbestämmelserna vid Åredasjön, Skirsjön, Vikasjön, Kårestadån samt vid Lilla och Stora Hacksjön.

Klicka för att stänga bilden

Arbete med upphandling

I vår region i Sverige grävs och anläggs det just nu mycket, vilket innebär att anläggningsentreprenörer är en bristvara. Vi har blivit varse om att flera fiberföreningar har fått mycket dålig eller ingen respons på förfrågningar som lagts ut i upphandlingssystemen. Vi har därför medvetet skjutit ett par månader på upphandlingen. Vi tror att om vi väntar till oktober/november har entreprenörerna mer tid att svara på vår förfrågan och därmed har de större chans att kunna åta oss vårt projekt. Projektet kommer, som vi informerat om tidigare, vara en totalentreprenad och vår förhoppning är att grävning ska kunna påbörjas våren 2018.

Övrigt arbete

Diskussioner kring samförläggning pågår och är tyvärr inte klar med övriga ledningsägare (ex Wexnet och E.On). Dessa diskussioner påverkar både slutpris för er medlemmar och lantmäteriförrättning, vilket har gjort att vi håller lite på inskickandet till Lantmäteriet.

Som vi tidigare informerat om, nästa betalning kommer att ske i mars 2018

Vad kan jag som medlem göra?

  • Sprid den information som finns på hemsidan. Fråga grannen om han/hon läst vad som står här, detta är en viktig kanal för att få information
  • Till er som ännu inte skickat in avtal: Snälla, se till att få in papperna, det är viktigt att vi har korrekt ifyllda papper. Ni hittar avtal här på hemsidan under Dokument – 2 st ifyllda och påskrivna exemplar skickas till Åsa Lindström
  • Till er som sålt er fastighet eller är på gång: Ett överlåtelseavtal ska lämnas in och det finner ni här på hemsidan under Dokument, skickas till Åsa Lindström