Alla inlägg av Henrik

Status februari 2018

Vad arbetar projektgruppen med just nu och vad har gjorts under hösten?

Vi ligger lite efter i tidsplan, några i styrelsen har drabbats av sjukdom och en person har lämnat styrelsen av personliga skäl. Som vi sa sist på årsmötet drivs detta projekt av ideella krafter på ledig tid och flera i styrelsen är småbarnsföräldrar. För tillfället är arbetsmängden under kontroll och vi känner att vi klarar av arbetet men i ”rimlig” takt. Är det någon som vill bidra i styrelsen och har TID att lägga på projektet så vore det bra. Tex kan man hjälpa till med ansökningar mot myndigheter. Vi kommer behöva en ny sekreterare i styrelsen, antingen söker vi internt i styrelsen eller kommer vi söka externt till årsmötet.

Vi har haft många tillstånd att söka och Länsstyrelsen handlägger flera av dom. Vi väntar nu bara på att få godkänt på den sista som gäller vattenverksamhet.

Upphandlingen ligger nu ute och vi hoppas få in offerter som gör att budgeten håller. Vi vet mer om detta om ca en månad.

Någon har undrat om våra infoskyltar som varit placerade på infarterna mot de olika byarna. Vi tog ner dom pga att Trafikverket inte gillade placeringen.

Nästa steg kommer vara att göra en lantmäteriförrättning och sedan ska tillstånd sökas hos Trafikverket. Tyvärr måste vi vänta på Länsstyrelsens tillstånd och även alla markägare. Hade vi gjort tillståndssökningarna parallellt hade vi troligen fått göra om vissa ansökningar då grävsträckor ändrats under tiden. Så vårt tillvägagångssätt är troligen ändå det sätt som blir snabbast. Sen avgör när grävfirmor har tid att påbörja detta projekt, som är relativt stort.

Sträckningarna är enligt följande karta, där nu även planerade brunnar/skåp är utritade. Vi hoppas att det är definitiv sträckning.

http://fiberkartan.se/2179

Projekteringskarta

Projekteringskarta

För att denna infrastruktursatsning ska bli möjlig behöver en fiberdragning dras över flera markägares marker. Dessa markägare kan vara medlemmar i föreningen eller icke-medlemmar. Vi ämnar lämna in material för en lantmäteriförrättning men behöver innan dess ett godkännande från markägare.

För att minimera och undvika kostnader och intrång har vi under projekteringen försökt att:

 • Undvika förläggning längs allmänna vägar. (Kostnader från Trafikverket)
 • Undvika förläggning över tomtmark. (Minimera intrång nu och i framtiden)
 • Undvika passage av belagda vägar. (Innebär tryckning under vägen)
 • Undvika fornlämningar, rösen, stenmurar mm.
 • Undvika passage av stenmurar.  (Innebär tryckning under och risk för ras)
 • Minimera passage av grusvägar. (Innebär genomgrävning och återfyllning lager för lager, packning och grusning)
 • Använda redan befintlig kanalisation (kabelrör/slangar) under vägar.
 • Minimera antalet skåp. (Skåp ger ökade kostnader. Fiber till flera fastigheter kan utgå från samma skåp och samförläggas på vissa sträckor)
 • Minimera samförläggning med befintliga kablar. (Gräva på samma ställe där det redan finns befintliga kablar ger ökade kostnader.)

Nedan är en länk till projekteringskartan:

http://fiberkartan.se/2179

klicka sedan i ”fibernätverk” på vänstersidan för att se planerade grävsträckor.

Vi vill poängtera att detta är en karta under arbete och vi är högst villiga att diskutera med markägare om det är något vi bör justera. Vi har under vintern haft byamöten kring planer och projektering och haft kontakt med ett antal markägare. Ni som inte haft möjlighet att diskutera med oss är mycket välkomna att göra detta. Om vi är överens innan lantmäteriförrättning lyckas föreningen hålla nere kostnaden så mycket som möjligt för medlemmarna och vi hoppas att detta ska vara en så enkel lösning som möjligt för alla inblandades del.

 

Vi vill be er om:

 • Skicka ett mail till styrelsen@veff.se senast den 3 maj att ni godkänner dragningen
 • Kontakta oss på styrelsen@veff.se om du har några frågor eller om du ser några hinder i dragningen, så snart som möjligt, dock senast 3 maj.

Sista anmälningsdag och grävsträckningar

Styrelsen har beslutat att sista datum att koppla in fiber för ordinarie pris är 31 mars 2017. Efter detta datum är det fortfarande möjligt att gå med, men vi kan inte garantera maxpriset 25 000 kr. Detta  beroende på när en ny medlem tillkommer och var fastigheten finns.

Vi har nu haft alla byamöten och några kommentarer på grävsträckningar har inkommit. Vi arbetar med vissa ändringar och beräknar vara klara om ca två veckor (mitten av mars). En karta kommer att läggas ut på hemsidan över hela området.  Ett utskick med mer information via e-post görs i samband med det.

Därefter ska föreningen skriva markupplåtelseavtal med berörda markägare, d v s vars mark vi går igenom.

 

Byamöten

Här kommer datum för kommande byamöten. På byamöten kommer vi gå igenom ett förslag på var vi tänkt gräva i byarna. Vi vill få in information och synpunkter från markägare om var tex jordvärme, infiltrationer, vattenledningar och eventuella väg-genomföringar kan finnas. Vi går även igenom hur en fastighetsinstallation ser ut.

10/1 kl 19.00 Tveta

17/1 kl 19.00 Kårestad

25/1 kl 19.00 Vikensved och norra Risinge (Nyadal, Gummatorp)

8/2 kl 19.00 Risinge

Alla möten är i Risingegården.