Alla inlägg av Åsa Lindström

Status september 2017

Vad arbetar projektgruppen med just nu och var har gjorts under sommaren?

Just nu pågår ett febrilt arbete med att få alla tillstånd på plats, ett arbete som är omfattande och tidskrävande då vi har många krav på oss att leva upp till. De tillstånd vi har fått eller håller på att få på plats är Naturreservatsdispens, Trafikverket (för att gräva vid allmänna vägar), Vattendom (Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet), Strandskyddet samt samråd enligt Miljöbalken. Först när allt detta är på plats får entreprenören börja gräva.

Under sommaren har projektdeltagare bl a arbetat med samråd enligt 12 kap 6§ Miljöbalken tillsammans med Länsstyrelsen. Arbetet har gått ut på att beskriva hur dragningen av fiber skulle kunna ändra naturmiljön, vilket betyder jordlager, vatten, sjöbottnar, berggrund, landskapsbilden mm. Länsstyrelsen tittar på hur verksamheten kommer att påverka markförhållanden, kulturmiljöintressen (fornlämningar) etc. Vi har fått beslut från Länsstyrelsen att de godkänner dragningen, men med angivna förbehåll som i vissa fall kommer vara svårare att leva upp till. Förlängningen på detta innebär att vi nu behöver göra en Anmälan om vattenverksamhet och strandnära aktivitet och få ett beslut på att vi i vårt område får korsa de bäckar, åar och andra vattendrag som krävs. I och med att vi kommer att följa vägar som ligger mindre än 100 meter från stranden arbetar vi även med att få dispens från strandskyddsbestämmelserna vid Åredasjön, Skirsjön, Vikasjön, Kårestadån samt vid Lilla och Stora Hacksjön.

Klicka för att stänga bilden

Arbete med upphandling

I vår region i Sverige grävs och anläggs det just nu mycket, vilket innebär att anläggningsentreprenörer är en bristvara. Vi har blivit varse om att flera fiberföreningar har fått mycket dålig eller ingen respons på förfrågningar som lagts ut i upphandlingssystemen. Vi har därför medvetet skjutit ett par månader på upphandlingen. Vi tror att om vi väntar till oktober/november har entreprenörerna mer tid att svara på vår förfrågan och därmed har de större chans att kunna åta oss vårt projekt. Projektet kommer, som vi informerat om tidigare, vara en totalentreprenad och vår förhoppning är att grävning ska kunna påbörjas våren 2018.

Övrigt arbete

Diskussioner kring samförläggning pågår och är tyvärr inte klar med övriga ledningsägare (ex Wexnet och E.On). Dessa diskussioner påverkar både slutpris för er medlemmar och lantmäteriförrättning, vilket har gjort att vi håller lite på inskickandet till Lantmäteriet.

Som vi tidigare informerat om, nästa betalning kommer att ske i mars 2018

Vad kan jag som medlem göra?

 • Sprid den information som finns på hemsidan. Fråga grannen om han/hon läst vad som står här, detta är en viktig kanal för att få information
 • Till er som ännu inte skickat in avtal: Snälla, se till att få in papperna, det är viktigt att vi har korrekt ifyllda papper. Ni hittar avtal här på hemsidan under Dokument – 2 st ifyllda och påskrivna exemplar skickas till Åsa Lindström
 • Till er som sålt er fastighet eller är på gång: Ett överlåtelseavtal ska lämnas in och det finner ni här på hemsidan under Dokument, skickas till Åsa Lindström

Information från årsmötet 2017

Kortfattad information från mötet i Risingegården 22/5-17:

se även presentation nedan

 • I dagsläget är vi 222 medlemmar med 230 anslutningar
 • Föreningen ska gräva ca 6,6 mil
 • Projektet kommer att kosta mellan 10 och 12 miljoner och bidragsdelen uppgår till ca 5,4 miljoner
 • Tyvärr har tidplanen skjutits framåt. Detta beror främst på:
  • Det kommer in många synpunkter från både medlemmar och markägare som vi behöver förhålla oss till. Synpunkterna kommer in sent och vi får ändra i projekteringen utefter krav och synpunkter.
  • Beslut från myndigheter tar tid och utan dessa kommer vi inte vidare i projektet
  • Vi har valt att projektera själva för att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt.
  • Styrelsen består i stort sett bara av heltidsarbetande personer som gör allt arbete på sin fritid.
 • Då tidplanen har ändrats har beslut tagits om att de 2 sista betalningarna skjuts framåt 6 månader. Betalningar ska alltså ske:
  • 30 juni 2017 (faktura utskickad)
  • 31 mars 2018
  • 30 juni 2018
  • Det är viktigt att föreningen får in pengar, då betalningar från entreprenörer kommer troligtvis att börja ske första kvartalet 2018. Ju mer eget kapital vi kan använda, desto mindre lånekostnader.

Protokoll från årsmötet kommer att läggas upp på hemsidan, så snart det är justerat och påskrivet.

Här hittar du presentationen från årsmötet.

presentation årsmöte VEFF 2017

Information från styrelsen

Styrelsen vill informera om följande gällande projektet med fiber till våra byar.

Sista dag för att anmäla sig för ordinarie pris är 31/3. Till dess ska 2 st påskrivna fastighetsanslutningsavtal från respektive medlem skickas in, det saknas fortfarande ca 30st. Tänk på att fylla i första sidan och skriva under på sista sidan.

All information om vad som händer läggs på hemsidan. Gå in och titta efter nyheter med jämna mellanrum. Vår förening är stor (över 210 medlemmar) och detta är ett effektivt och enkelt sätt för oss i styrelsen att nå ut till er med information. Har ni några frågor är ni alltid välkomna att skicka e-post till oss, eller kontakta byrepresentant. Information på hemsidan kompletteras vid behov med utskick via e-post.

Projekteringen är i slutfasen och vi planerar att lägga ut grävkarta på hemsidan om två veckor. Denna grävkarta är preliminär och vi samverkar med markägare för att få till en bra kanalisation för både markägare och förening. Markavtal kommer att tecknas med berörda markägare (på marker där kanalisation går igenom). Detta kan vara både medlemmar och icke-medlemmar.

Parallellt med projektering och arbetet med markavtal arbetar vi med upphandlingsfasen. En grupp har utsetts för att arbeta med detta och offentlig upphandling krävs enligt föreskrifterna.

Vårt mål är att ha alla tre delarna på plats till hösten och att grävning kan komma igång till senhösten. Detta kräver att vi får igenom projektering för kanalisation och att vi hittar entreprenör som kan ta sig an vårt projekt. Vi arbetar hårt för att detta ska gå i lås!

Mail i skräpkorgen?

Vi har märkt att mail från styrelsen@veff.se vid vissa tillfällen har hamnat i skräpkorgen hos medlemmarna. Dessa mail kan innehålla viktig information samt faktura. Ber er därför att kontrollera er skräpkorg, faktura har nyligen skickats ut.

 

Ny faktura – mars 2017

Nästa faktura på del av insatsavgift kommer snart att skickas ut. Förfallodatum kommer att sättas till den 31 mars, 2017.

Insatsavgiften delas upp om ca 5000 kr per delbetalning. En första delbetalning gjordes innan jul 2016 och kommande delbetalningar kommer att skickas ut med  ett mellanrum om var tredje månad. Betalningsdatum kommer således bli mars 2017, juni 2017, september 2017 och december 2017.

Hemsidan uppdaterad

Hemsidan är nu uppdaterad med information kring projektet och kontaktuppgifter till oss som arbetar med det. Hör gärna av er till oss om ni har några frågor. I första hand till styrelsen@veff.se, eller till någon av din byrepresentant.

Fakturor och byamöten

2016-11-10

Nu är de flesta fakturor skickade. Alla ska ha fått dom senast i mitten på nästa vecka. Vi ber om ursäkt fört att det blev lite kort förfallodatum.

Inträdesavgiften på fakuran är för att täcka de kostnader vi har för tex tryckmaterial, porto, hemsida osv.

Vi har nu bokat in ett byamöte för Södra Åreda och Holkaryd. Vi har skickat epost (till de vi har) och lagt lapp i brevlådan. De andra byamötena kommer att ske i januari. Byamöten är till för att diskutera grävsträckning med alla berörda markägare och visa hur en fastighetsinstallation kan se ut. Styrelsen lägger nu sin tid på att ta fram ett fastighetsavtal och att projektera var grävning ska ske. Det kommer att bli nära sex mils grävning i projektet. Efter att alla byamöten är klara och markägare är nöjda kommer vi att begära in offerter från entreprenörer i en offentlig upphandling.

Korrekt e-post?

Uppdatering 2016 10 24

Vi skickade tidigt i morse ut ett epost till alla medlemmar som har lämnat korrekt epostadress till föreningen. Är du medlem och inte har fått ett epost från oss så bör du skicka ett epost till styrelsen@veff.se och meddela. Vi har märkt att några har bytt epostadress och vi får då inte tag i medlemmen. Vi har tyvärr blivit lite försenade, pga momsansökan och pappersformalia som tagit lite längre tid än beräknat. Vi förhoppning är ändå att vi kan bli klara nästa år.

Dags för fakturering

Uppdatering 2016 09 15

Vi kommer snart att skicka ut en faktura på årsavgift och en del av medlemsinsatsen (enligt beslut på årsmötet). Det blir på ca 5000kr. Vi kommer även skicka epost om detta (till de medlemmar som har lämnat epostadresser). Styrelsen håller på att projektera nätet och kommer lite senare att ha möte ute i byarna om hur vi tänker gräva. Efter det blir det en upphandling och sedan grävning osv under nästa år.